ที่มาของโครงการ

            รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้สัมผัสและ ได้รับประสบการณ์ความมหัศจรรย์ในเมืองไทยโดยมุ่งเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี สามารถสร้างรายได้และกระจายรายได้ ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กําหนด ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเป้าหมายการพัฒนาให้หลุดพ้น จากความยากจนสู่เป้าหมาย  การพึ่งตนเองซึ่งหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่สําคัญคือการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดย มีเป้าหมายด้านการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง – สุขภาพ

            กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (กลุ่มจังหวัดสนุก) กําหนดเป้าหมายการพัฒนา “ส่งเสริม การเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน และหนึ่งในประเด็นการพัฒนาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งของพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) คือ “การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน" โดยให้ความสําคัญกับการ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรมของกลุ่มจังหวัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว รวมถึงสิ่งอํานวยสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และการพัฒนาความรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่บุคคลกรด้าน การท่องเที่ยว

            ทั้งนี้ ด้วยกลุ่มจังหวัดสนุกเป็นพื้นที่มีความโดดเด่นด้านธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ด้วยมีวิถีการดํารงชีวิตของผู้คนในชุมชนที่เกิดจากการดํารงชีวิตตามฮีตสิบสองคองสิบสีและยังมีเทคนงานประเพณีต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์ ของแต่ละพื้นที่ อาทิ งานนมัสการพระธาตุสําคัญ ประเพณีออกพรรษา ประเพณีไหลเรือไฟ เทศกาลแห่ดาว เป็นต้น โดยเฉพาะการมี “ความหลากหลายของวิถีชีวิตชาติพันธุ์” จึงทําให้ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนําจุดเด่นของ กลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดสนุกและความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มอันประกอบด้วย 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ได้แก่ ไทยอีสาน ผู้ไทย(ภูไท) ย้อ โส กะเลิง ข่า กวน แสก โย้ย เชื้อชาติจีนและเวียดนาม ทั้งด้านศิลปะด้านต่างๆ (การแสดง ดนตรี หัตถศิลป์) วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วิถีความเป็นอยู่ที่มีความโดดเด่นและความหลากหลายที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมายาวนาน จึงเป็นเหตุผลที่สําคัญและน่าสนใจที่กลุ่มจังหวัดสนุกต้องการให้มีการออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ และมีการรวบรวมข้อมูลให้มากและถูกต้องที่สุดทั้งในด้านมานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ ดนตรีศึกษา และอื่นๆ เท่าที่จะรวบรวมได้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความเป็นมาของความเป็นไทยในทุกๆ ด้าน ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 หรือกลุ่มจังหวัดสนุก

            ดังนั้น กลุ่มจังหวัดสนุกจึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ธรรมตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขงกิจกรรมหลักจัดทําสารคดี “เดินทางไปกับขาติพันธุ์ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขงกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) 9 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้างและบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นมาของขาติพันธุ์ในพื้นที่โดยเกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ และการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก สู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ          

          1. เพื่อยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุกให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ
          2. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธุ์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุก
          3. เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย และชาวต่างประเทศให้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุกมากยิ่งขึ้น
          4. เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดสนุกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น